STATUT Stowarzyszenia Sportowego „Polkon Fight”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1 Stowarzyszenie Sportowe „Polkon Fight”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie tekst jednolity z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463) oraz postanowień niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Sportowe „Polkon Fight”. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ”Polkon Fight” i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica w województwie dolnośląskim.

§3 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celu może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4 Stowarzyszenie może przyznawać medale i odznaki honorowe osobom zasłużonych dla Stowarzyszenia oraz zasłużonym dla realizowania, wspierania i propagowania celu Stowarzyszenia.

§5 Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o celach zbliżonych do statutowego celu Stowarzyszenia. W celu realizacji współpracy, o której mowa w ust. 1 Stowarzyszenie może zawierać umowy i porozumienia. Przystąpienie do związku stowarzyszeń wymaga zgody Walnego Zebrania Członków.

§6 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powierzać prowadzenie spraw w konkretnym zakresie podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem ust. 3 Walne Zebranie Członków może ustalić zasady powierzania spraw podmiotom zewnętrznym, w szczególności ustanowić wymogi zawierania umów w drodze aukcji lub przetargów jak również uzależnić zawieranie umów określonego rodzaju lub przewyższających oznaczoną wartość od zgody Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu, oraz Komisji Dyscyplinarnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność, zaś członkowie Komisji Rewizyjnej nie wyższej niż 1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Zasady wynagradzania oraz zwrotu uzasadnionych kosztów ustala Walne Zebranie Członków.

Rozdział II Cel i sposoby działania

§ 7 Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej, związanej z uprawianiem i propagowaniem sportu, turystyki, zdrowego stylu życia oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz poziomu życia zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

§ 8 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: organizowanie i propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowiskach dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

organizowanie imprez sportowych, w tym imprez masowych, eventów, itp. udział członków stowarzyszenia w imprezach sportowych i rekreacyjnych na wszystkich szczeblach – lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;

organizowanie działalności sportowej i turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i niezdrowych nawyków.

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru dzieci i młodzieży w tym nastawienia na rozwój osobisty, umiejętność działania w zespole oraz zdrową rywalizację. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Organizowanie – samodzielnie lub z innymi podmiotami – turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport, turystykę i zdrowy styl życia;

udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego;

prowadzenie kubów sportowych;

organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz różnych form rekreacji ruchowej, w tym rajdów, obozów, spływów i wycieczek;

organizowanie i finansowanie konferencji, kursów, seminariów i warsztatów związanych z celem Stowarzyszenia;

działania na rzecz rozbudowy i utrzymania urządzeń sportowych, podejmowane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w Stowarzyszeniu;

ł) prowadzenie działalności szkoleniowej w celu uzyskania kwalifikacji trenera lub instruktora sportu, ustalanie standardów kształcenia oraz weryfikowanie umiejętności w tym zakresie;

m) wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, broszur, folderów związanych z celem Stowarzyszenia, w tym także za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu; organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej, w tym przyznawanie stypendiów sportowych oraz edukacyjnych; organizowanie i finansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do ich aktywizacji ruchowej, integracji społecznej oraz osiągania dobrych wyników w dyscyplinach sportowych osób niepełnosprawnych;

p) propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej według reguł fair play, zwalczanie używania w sporcie substancji zabronionych (dopingu), kształtowanie wśród kibiców pozytywnych zasad wspierania sportowców z wykluczeniem przemocy i wszelkich form agresji.

§9 Walne Zebranie Członków określi:

1. Szczegółowe standardy kształcenia w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji trenera lub instruktora sportu z uwzględnieniem:

a) Liczby godzin teoretycznego szkolenia uwzględniającego w szczególności anatomię, fizjologię i biochemię człowieka, biomechanikę, pedagogikę, psychologię, socjologię, pierwszą pomoc oraz teorię sportu, teorię treningu sportowego i fizjologię wysiłku – na poszczególnych poziomach nauczania;

b) Liczby godzin praktycznego szkolenia (w tym warsztatów szkoleniowych) w poszczególnych dyscyplinach sportowych – na poszczególnych poziomach nauczania,

c) Poziomów nauczania z uwzględnieniem zakresu umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora sportu oraz trenera na poziomie podstawowym, na poziomach specjalistycznych oraz na poziomie nauczycielskim;

d) Zakresu oraz sposobu przeprowadzania egzaminu oraz sposób potwierdzania uzyskanych umiejętności (certyfikacji) na poszczególnych poziomach nauczania.

2. Zasady etyczne i reguły postępowania obowiązujące instruktorów sportu, trenerów i członków Stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 2. Stowarzyszenie posiada: a. członków zwyczajnych b. uczestników c. członków wspierających d. członków honorowych

§11 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca obywatelstwo polskie lub posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Polski, korzystająca z pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich, która złoży pisemną deklarację członkostwa i zadeklaruje pełne wsparcie dla celu Stowarzyszenia. Decyzję w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych podejmuje Zarząd uchwałą, która zapada nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zarząd może uzależnić przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia od odbycia stażu kandydackiego w rozmiarze od 3 do 12 miesięcy (kandydat na członka Stowarzyszenia) – w takim wypadku decyzja o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia zapada w ciągu 3 miesięcy od odbycia stażu. Uczestnikiem może być niepełnoletnia osoba fizyczna, mająca obywatelstwo polskie lub posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Polski, która złoży deklarację członkowską oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na przystąpienie do Stowarzyszenia. Decyzję w sprawie przyjęcia uczestników podejmuje Zarząd uchwałą, która zapada nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji wraz z pisemną zgodą. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celu Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację. Decyzję w sprawie przyjęcia członków wspierających podejmuje Zarząd uchwałą, która zapada nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności (uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych) uczestnik staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia bez potrzeby składania odrębnej deklaracji członkostwa.

§12 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w szczególności mają prawo uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych we właściwych zarządzeniach i regulaminach, c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 2. Kandydaci na członków Stowarzyszenia mają prawo do: a) udziału w wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a za zgodą Zarządu – także w zebraniach, b) korzystania z dorobku i form działalności Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd. c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia 3. Uczestnicy mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

§13 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: chronić dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską, brać udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celu, w swojej działalności zarówno w Stowarzyszeniu jak i poza Stowarzyszeniem zachowywać się zgodnie z zasadami etycznymi obowiązującymi członków Stowarzyszenia, uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków, przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego wpłacania składek, chronić własność Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków i przeciwdziałać marnotrawstwu. Kandydaci na członków Stowarzyszenia mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków. Uczestnicy mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków. Uczestnicy mają obowiązek opłacania składek członkowskich tylko wtedy, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia nałoży na nich taki obowiązek.

§14 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia – o ile zostaną zaproszeni na takie zebranie. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§15 Członkowie honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie Wspierający, mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§16 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, b) wykluczenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, c) orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 17 Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków b) Zarząd c) Komisja Rewizyjna d) Komisja Dyscyplinarna

§18 1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Dyscyplinarna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej może być tylko członek zwykły Stowarzyszenia. 2. W przypadku, gdy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej ulegnie zmniejszeniu o jedną osobę, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje zatwierdzenia dokooptowanej osoby na stanowisku członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej, zaś w przypadku odmowy zatwierdzenia – Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. 3. Kooptacji można dokonać w przypadku Członków Zarządu, pod warunkiem, że nie dotyczy ona Prezesa Zarządu. 4. W przypadku zaistnienia potrzeby kooptacji Prezesa Zarządu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca dokonuje się zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w celu dokonania wyboru Prezesa Zarządu. 5. W przypadku, gdy skład władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej ulegnie zmniejszeniu o dwie osoby, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji, której dokonuje Walne Zebranie Członków, zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§19 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Głosowanie w sprawach personalnych, w tym wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej następuje w głosowaniu tajnym. 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane korespondencyjnie w tym także przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. 4. Zawiadomienia o posiedzeniach władz Stowarzyszenia w tym także o posiedzeniach Walnego Zebrania Członków mogą być doręczane także przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały zasady doręczania zawiadomień przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

§20 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwsza kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej kończy się wraz z odbyciem Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 21 ust. 4, jakie odbędzie się w 2021 r. Walne Zebranie Członków

§ 21 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku wymaganego kworum zwołuje się drugie Walne Zebranie Członków, z tym samym porządkiem obrad, którego uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków, którzy wezmą w nim udział. 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, do 30 czerwca jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zwołując Walne Zebranie Członków można od razu wyznaczyć termin drugiego zebrania, na wypadek, gdyby na pierwszym nie było wymaganego kworum. 5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 7. W przypadku, gdy Zarząd z powodu braku członków nie może zwołać Walnego Zebrania Członków lub w przypadku jeśli w ciągu miesiąca od zgłoszenia mu żądania, albo zaistnienia okoliczności wskazanej w statucie nie zwołuje Walnego Zebrania Członków, jego zwołania może dokonać Komisja Rewizyjna lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 8. Zwołując Walne Zebranie Członków określa się porządek obrad, oraz miejsce i czas obrad. Do porządku obrad można dołączyć projekty uchwał, które mają być podjęte. 9. Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, chyba że z uwagi na liczbę członków lub z innych przyczyn natury organizacyjnej zasadne będzie odbycie obrad w innym miejscu.

§ 22 Poza sprawami wymienionymi w szczegółowych postanowieniach statutu, do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b) uchwalanie statutu oraz jego zmian, c) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej, d) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, h) ustalanie składek członkowskich, i) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, j) uchwalanie i zmiana Regulaminu postępowania dyscyplinarnego oraz Zasad Etyki Stowarzyszenia, k) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Stowarzyszenia, l) wyrażanie opinii lub podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§23 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie. Pozostali członkowie Zarządu mogą działać w imieniu Stowarzyszenia jedynie łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu. 3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Wiceprezesa i Skarbnika. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków. 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność – Wiceprezes. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes. W przypadku braku Prezesa, lub gdy Prezes nie wykonuje swoich obowiązków, posiedzenie Zarządu może zwołać Wiceprezes. 6. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Komisji Dyscyplinarnej.

§24 1. Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, g) zwoływanie i obsługa Walnego Zebrania Członków, h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Stowarzyszenia, i) powoływanie Komisji i uchwalanie regulaminów sportowych obowiązujących w Stowarzyszeniu, w klubie sportowym lub poszczególnych sekcjach sportowych j) podejmowanie innych decyzji wynikających ze Statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków k) sporządzanie sprawozdania finansowego l) obsługa administracyjna i biurowa Stowarzyszenia, ł) przyznawanie nagród, odznak i wyróżnień za działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz za osiągnięcia w sporcie oraz za działalność zgodną z celami Stowarzyszenia, m) podejmowanie uchwał o przystępowaniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych, n) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem, jest przełożonym wszystkich pracowników Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§25 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej. 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje i jej pracami kieruje Przewodniczący. W przypadku braku Przewodniczącego, lub gdy nie wykonuje on swoich obowiązków, posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek Komisji. 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani Komisji Dyscyplinarnej. Każdy członek Komisji Rewizyjnej jest w swoich działaniach niezależny i w zakresie swoich kompetencji nie jest związany poleceniami służbowymi. Członek Komisji Rewizyjnej podlega tylko Statutowi oraz uchwałom Walnego Zebrania Członków o ile pozostają one w zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§26 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu, d) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, e) wnioskowanie o odwołanie Komisji Dyscyplinarnej lub poszczególnych jej członków, f) wnioskowanie do Walnego Zebrania w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi, g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Komisja Dyscyplinarna

§ 27 Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia związanych z naruszeniem przez nich postanowień Statutów, uchwał i regulaminów, normujących obowiązki członków Stowarzyszenia oraz zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie uczciwej rywalizacji sportowej, zasad fair play oraz stosowania dopingu oraz rozpatrywanie spraw związanych z działaniami na szkodę Stowarzyszenia. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzi od 3 do 9 członków. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej w sprawie rozpoznania indywidualnej sprawy odbywają się w składzie 3 osobowym. Skład Komisji wyznacza Przewodniczący, zaś w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej są ostateczne, z zastrzeżeniem ust. 5, W przypadku orzeczenia o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, osobie wobec której zapadło takie orzeczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania ukarany, wobec którego orzeczono wykluczenie ze Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane najpóźniej na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Tryb i termin wnoszenia oraz rozpatrywania odwołań określa Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego, uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków uchwali Regulamin postępowania dyscyplinarnego, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawiedliwego oraz sprawnego rozpoznawania spraw dyscyplinarnych oraz zagwarantowania obwinionym prawa do obrony.

Rozdział V Wyróżnienia i kary

§ 28 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może przyznać członkom następujące wyróżnienia: a. pochwałę, b. dyplom, c. nagrody rzeczowe lub pieniężne, d. odznakę honorową Stowarzyszenia. 2. Zarząd może wystąpić do władz samorządowych i państwowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.

§ 29 1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów, normujących obowiązki członków Stowarzyszenia oraz zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie uczciwej rywalizacji sportowej, zasad fair play oraz stosowania dopingu, jak również działanie na szkodę Stowarzyszenia – stanowią przewinienia koleżeńskie. 2. Za przewinienia koleżeńskie Komisja Dyscyplinarna może nakładać następujące kary: a) upomnienie, b) nagana, c) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat, d) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 3. Stosując karę nagany Komisja Dyscyplinarna może jednocześnie orzec zakaz zajmowania funkcji członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Dyscyplinarnej na okres od 6 miesięcy do 3 lat. 4. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich funkcji sprawowanych we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział VI Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) składki członkowskie, b) darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej c) dochody z działalności gospodarczej 2. Na zasadach określonych przepisami prawa Stowarzyszenie może pozyskiwać dotacje i subwencje 3. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia. 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Walne Zebranie Członków może uchwalić wymóg uprzedniego pozyskania opinii lub zgody Komisji Rewizyjnej na czynności określonego rodzaju lub przekraczające określoną kwotę lub w inny sposób je ograniczyć. Uchwały Walnego Zebrania Członków wywołują w tym zakresie skutki w stosunkach wewnętrznych Stowarzyszenia. 5. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków. 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych – jako działalność przeważająca

PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

§ 31 1. Walne Zebranie Członków określa wysokość składek członkowskich. 2. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej, składki członkowskie są wnoszone miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Walne Zgromadzenie może zróżnicować wysokość składek, w szczególności przyznać ulgę, w przypadku terminowego wnoszenia składek, lub w przypadku wnoszenia składek z góry za dłuższy okres. 3. Wysokość składek jest określona kwotowo i równa dla wszystkich członków w danej kategorii członkostwa. Walne Zebranie Członków może upoważnić Zarząd do obniżenia lub zawieszenia obowiązku wnoszenia składek w indywidualnych, ściśle określonych przypadkach, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych, lub zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności. Podejmując uchwałę w tym zakresie Walne Zebranie Członków określi zasady obniżenia lub zawieszenia obowiązku wnoszenia składek członkowskich. 4) Walne Zebranie Członków może uchwalić obowiązek wnoszenia składek przez członków – uczestników. Miesięczne składki dla tej kategorii członków Stowarzyszenia nie mogą przekraczać równowartości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w poprzednim roku.

§ 32 Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII. Zmiana Statutu, likwidacja Stowarzyszenia

§ 33 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana Statutu w zakresie celu Stowarzyszenia jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. § 34 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji.

Rozdział VIII. Przepisy przejściowe

§ 35 W przypadku niedokonania wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej, jej kompetencje wykonuje Zarząd. W takiej sytuacji nie stosuje się ograniczeń w postaci zakazu łączenia funkcji członka Zarządu i członka Komisji Dyscyplinarnej. Walne Zebranie Członków może zaniechać przeprowadzenia wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej, dopóki liczba zwyczajnych członków Stowarzyszenia nie osiągnie 15 członków. W przypadku wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej w toku trwania kadencji Zarządu, kadencja członków Komisji Dyscyplinarnej ulega odpowiedniemu skróceniu i kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu.