standard-title Nasze cele

Nasze cele

Celem Stowarzyszenia jest:
a. upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, również wśród osób niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej
b. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
c. działalność charytatywna
d. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
e. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
f. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
g. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
h. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
i. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
j. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
k. turystyka i krajoznawstwo
l. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym